บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำแก่ตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศและผู้ส่งออกขนส่งผลไม้และสินค้าอื่นๆ ไปยังเมืองกวางเจา เฉิงตู คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 350 และโบอิ้ง 777 โดยเดือนมีนาคมได้ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำจำนวน 39 เที่ยวบิน ขนส่งผลไม้และสินค้าอื่นๆไปยังเมืองกวางโจว จำนวน 27 เที่ยวบิน คุนหมิง จำนวน 4 เที่ยวบิน คุนหมิง-นิวเดลี อินเดีย จำนวน 8 เที่ยวบิน และในเดือนเมษายน จะให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำจำนวน 87 เที่ยวบิน ขนส่งผลไม้และสินค้าอื่นๆไปยังเมือง กวางโจว จำนวน 58 เที่ยวบิน เฉิงตู จำนวน 12 เที่ยวบิน คุณหมิง จำนวน 8 เที่ยวบิน คุนหมิง-นิวเดลี อินเดีย จำนวน 9 เที่ยวบิน ทั้งนี้ เดือนมีนาคมและเมษายนให้บริการเช่าเหมาลำขนส่งผลไม้และสินค้าอื่นๆ รวม 126 เที่ยวบิน

โดยบริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติมุ่งมั่นผลักดันการสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไม่เพียงแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว แต่ยังรวมถึงการให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยในการผลักดันสินค้าภาคการเกษตรสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy